Polityka Przestrzenna Miasta St. Warszawy – Brzeziny – Annopol (Dzielnica Białołęka)

POLITYKA PRZESTRZENNA

POSTULATY:

Funkcja i forma

 • Należy określić inwestycje celu publicznego o charakterze lokalnym, w tym infrastruktury społecznej.
 • Należy opracować zasady rozmieszczania usług lokalnych przeznaczonych w szczególności dla osób starszych i niepełnosprawnych.
 • Należy dążyć do uformowania czytelnego systemu przestrzeni publicznych

Dziedzictwo kulturowe

 • Należy dążyć do restrukturyzacji obszarów zdegradowanych, niezagospodarowanych lub źle wykorzystanych, w celu wykreowania na ich terenie cech miejskich.
 • Niezbędne są działania zmierzające do zabezpieczenia, rewaloryzacji oraz utrwalenia wartości zabytkowych.

Zieleń i środowisko

 • Należy określić standardy ogólnodostępnych terenów zieleni urządzonej oraz sportu powszechnego do stosowania na obszarach rozwojowych.
 • Należy określić standardy zieleni obszarów zabudowy mieszkaniowej oraz zieleni towarzyszącej obiektom o funkcjach usługowych oraz wskazać nowe tereny publicznej zieleni urządzonej.
 • Należy zapewnić ochronę zieleni nadwodnej towarzyszącej wszystkim ciekom i zbiornikom wodnym.
 • Wzmocnienie zasad udziału terenów biologicznie czynnych.
 • Niezbędna jest rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz stosowanie indywidualnych rozwiązań oczyszczania ścieków bytowych.
 • Należy zapewnić odpowiednie kształtowanie i ochronę pasów roślinności wzdłuż cieków wodnych, które stanowią strefę buforową i filtr oczyszczający.
 • Należy dążyć do ograniczenia niskiej emisji przez preferowanie przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej na terenach, które są w nią wyposażone.

Komunikacja

 • Należy doprowadzić do wykształcenia i prawidłowego zagospodarowania i urządzenia przestrzeni publicznych, placów miejskich oraz dróg.
 • Niezbędne jest uzupełnienie układu drogowego
 • Niezbędna jest budowa ulic obsługujących tereny nowej zabudowy
 • Konieczny rozwój systemów komunikacji publicznych (tramwaj, autobus, metro)

 

CHARAKTERYSTYKA TERENU

LOKALIZACJA
Brzeziny – osiedle w północno-wschodniej części Warszawy, w dzielnicy Białołęka, przy granicy z Targówkiem.

HISTORIA
Jeszcze w pierwszej połowie XX wieku Brzeziny były podwarszawską wsią. W 1951 zostały włączone do granic Warszawy wraz z innymi sąsiadującymi wsiami. W Brzezinach przy ulicy Kamykowej znajdują się ruiny cmentarza kolonistów niemieckich, którzy osiedlali się w tych rejonach w XIX wieku.

HISTORIA – KANAŁ I PORT ŻERAŃSKI
Na terenie Gminy Białołęka znajdują się niewykorzystywane obecnie urządzenia śródlądowego węzła wodnego składające się z kanału Żerań-Zegrze, portu oraz śluzy. W planie zagospodarowania przestrzennego Warszawy opracowanym w latach pięćdziesiątych przewidziano ulokowanie na Żeraniu przemysłu, zwłaszcza związanego z transportem wodnym. nad wydzielonymi terenami przyszłego portu i kanału ulokowano wiele zakładów, m.in. elektrociepłownie, zakład przemiału cementu, centralę produktów naftowych, browar, młyny. Kanał Żerański miał być fragmentem wielkiej drogi wodnej Wschód-Zachód, służącej przewozom wewnątrzkrajowym oraz tranzytowym. Transport wodny został zastąpiony przez transport samochodowy. Główną funkcją kanału jest dziś odwadnianie doliny Nieporęcko-Bródnowskiej oraz zaopatrzenie w wodę terenów rolniczych.

FUNKCJA ZAINWESTOWANIA TERENU
Przewaga zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Bardzo duża koncentracja obszarów produkcyjno-usługowych, w tym magazynowo – składowych. Brak ośrodków kultury. Bardzo niska liczba bibliotek. Niski procent rozmieszczenia przychodni zdrowia. Niska liczba sklepów.  Bardzo wysoki procent rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Liczba placówek oświatowych jest wystarczająca.  Według informacji ze strony „Białołęka Dzielnica m.st. Warszawy” Gmina Białołęka planuje zlokalizowanie w pobliżu kanału Żerańskiego wielkiego ośrodka konferencyjno-rozrywkowego i wypoczynkowego.

UKŁAD INFRASTRUKTURALNY
Niski udział powierzchni dróg w stosunku do powierzchni dróg całego miasta.

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I KULTUROWE
Udział terenów zieleni jest na średnim poziomie. Wpis do rejestru zabytków : 13 obiektów, w tym 3 zespoły przestrzenne. Stanowiska archeologiczne, w których znaleziono elementy kultury rzymskiej.

STRUKTURA MIEJSKA I SPOŁECZNA
Nie został wykształcony system przestrzeni publicznych. Białołęka Jest jedną z najmłodszych dzielnic Warszawy, biorąc pod uwagę wiek jej mieszkańców.
Średnia gęstość zaludnienia: 1 429 osób/km2.

 

 

Analiza SWOT

 

 

Wybrany model rozwojowy

OPIS KONCEPCJI

IDEA
Wybrana koncepcja powstała w wyniku połączeń wstępnych założeń z dokładnym uwzględnieniem stanu istniejącego. Koncepcja wprowadza zabudowę jednorodzinną szeregową jako konsensus między zabudową wielorodzinną o wysokiej intensywności a utworzeniem zielonych enklaw o niskiej intensywności zabudowy.

STRUKTURA PRZESTRZENI
Struktura przestrzenna obszaru została uporządkowana. Wprowadzono centra lokalne istniejące od strony zachodniej. Strefa po zakładach przemysłowych została przekształcona na park technologiczny, oddzielony od zabudowy jednorodzinnej pasem usługowym oraz pasem zieleni parkowej z usługami oświaty i kultury. Od trasy toruńskiej zabudowę jednorodzinną oddziela pas usług. Zaprojektowano 2 placówki oświatowe, obiekt kultury i ośrodek sportowy.

ZIELEŃ
W koncepcji zaprojektowano czytelną strukturę zieleni. Wprowadzono rekreacyjną przestrzeń wzdłuż istniejących cieków wodnych, w postaci ciągów  zielonych z poszerzeniami.

KOMUNIKACJA
Usprawnienie sieci komunikacyjnej  łączącej  poszczególne centra lokalne. Poprowadzenie linii tramwajowej według SUIKZP. Utworzenie zajezdni tramwajowej w jednym miejscu.

PLUSY
– napływ nowych mieszkańców
– zróżnicowanie zabudowy
– wzmocnienie roli zieleni, która spełnia również funkcję klinów napowietrzających dla warszawy
– utworzenie  lokalnych centrów
– usprawnienie komunikacyjne obszaru
– utworzenie parku technologicznego i przeprowadzenie rewitalizacji tego obszaru
– kameralność, bezpieczeństwo
– wzmocnienie funkcji rekreacyjnej na obszarze
– stworzenie nowych miejsc pracy

MINUSY
– konieczne inwestycje w infrastrukturę
– ryzyko braku realizacji inwestycji publicznych związanych z terenami zielonymi

 

Zaznaczony teren indywidualnego detalu urbanistycznego

INDYWIDUALNY DETAL URBANISTYCZNY

 

W projekcie studenckim uczestniczyły:
inż. arch. Aneta Litwińczuk
inż. arch. Monika Repińska

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s